Ekonomická reforma ve vztahu ke znovuvytváření politiky

Résumé : U tohoto kulatého stolu 9. června 1992 bylo stanoveno za cíl zhodnotit ekonomické reformy a změny v politice probíhající v Československu od počátku desetiletí. J. Rupnik (CERI / FNSP) klade otázku adaptace západního demokratického modelu v postkomunistickém kontextu. Za tímto účelem analyzuje přechod k politickému pluralismu a k následnému roztříštění, který probíhal zároveň s přechodem k tržnímu hospodářství a k hospodářské kultuře privatizace. M. Novák (Univerzita Karlova) uvažuje o roli ekonomické reformy ve vzniku politických stran za použití příkladu Občanského fóra. J. Kabele (Univerzita Karlova) se zajímá o politické aktéry, a zejména o novou formu konfrontace mezi pravicí a levicí ve formě ideálních typů (opozice demokraté/nedemokraté nebo hierarchie levice/střed/pravice). Z. Bútorová (Univerzita Komenského) zkoumá červnové volby roku 1992 ze slovenského úhlu pohledu a předjímá silnou politickou destabilizaci na Slovensku, která s sebou ponese vážné ekonomické problémy a „morální chaos“. J. Patočka (ČSAV) se zajímá o postoj místních elit k transformaci, zejména pak k otázkám rekonverze a různých adaptačních procesů.
Type de document :
Article dans une revue
Liste complète des métadonnées

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01937608
Contributeur : Claire Madl <>
Soumis le : vendredi 7 décembre 2018 - 13:33:18
Dernière modification le : samedi 8 décembre 2018 - 01:12:44
Document(s) archivé(s) le : vendredi 8 mars 2019 - 12:47:08

Fichier

rupnik_1992_ekon_reforma_polit...
Accord explicite pour ce dépôt

Licence


Distributed under a Creative Commons Paternité - Pas d'utilisation commerciale 4.0 International License

Identifiants

  • HAL Id : halshs-01937608, version 1

Collections

Citation

Jacques Rupnik, Miroslav Novák, Jiří Kabele, Zora Bútorová, Jiří Patočka. Ekonomická reforma ve vztahu ke znovuvytváření politiky. Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 1992, Sociální a politická proveditelnost ekonomické reformy v Československu, pp.23-44. ⟨www.cefres.cz⟩. ⟨halshs-01937608⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

24

Téléchargements de fichiers

18