Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Integratie van nieuwkomers in Brussel: een institutionele en politieke puzzel

Résumé : In België is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belangrijkste toegangspoort voor internationale migranten. Zoals overal in Europa zijn migratie en vooral postmigratie, namelijk de integratie van de nieuwkomers in de gastsamenleving, zeer delicate kwesties. Binnen de Belgische federale Staat hebben de deelgebieden een verschillend integratiebeleid opgezet, dat onlangs ingrijpend gewijzigd werd, vooral in Brussel, waar de situatie interpellerend is. Er zijn immers verschillende instellingen (die met elkaar kunnen concurreren) bevoegd voor het integratiebeleid. Vandaag bestaan er op hetzelfde grondgebied twee inburgeringstrajecten: een Nederlandstalig en een Franstalig. Het artikel strekt ertoe die trajecten in detail te beschrijven binnen de uitermate complexe Brusselse institutionele context. Het is niet enkel de bedoeling om het institutionele labyrint waarin het inburgeringsbeleid wordt gevoerd, te bestuderen en te begrijpen, maar ook om de trajecten te vergelijken. Die institutionele puzzel heeft gevolgen voor de actoren, zowel voor de overheden als voor de migranten zelf.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03393219
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, October 21, 2021 - 9:47:44 PM
Last modification on : Monday, March 21, 2022 - 2:50:09 PM
Long-term archiving on: : Saturday, January 22, 2022 - 9:25:59 PM

File

brus105nl.pdf
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

Collections

Citation

Catherine Xhardez. Integratie van nieuwkomers in Brussel: een institutionele en politieke puzzel. Brussels Studies, Brussels Studies Institute, 2016, pp.1 - 21. ⟨10.4000/brussels.1429⟩. ⟨hal-03393219⟩

Share

Metrics

Record views

6

Files downloads

18