Skip to Main content Skip to Navigation
Books

Uplotneniye granits. K istokam sovetskoy politiki. 1920–1940-ye

Résumé : В монографии французской исследовательницы Сабин Дюллен довоенная советская история рассматривается как история границ и приграничных территорий. Границы для СССР были не только линией обороны от влияний извне, но также фронтом идеологической и военной экспансии и своеобразной витриной коммунистической системы для внешнего мира. Вопрос границ играл важнейшую роль в советской политике и идеологии, а фигура пограничника стала одной из ключевых для советской культуры. Автор прослеживает, как менялись практики управления границами на протяжении XX века, и показывает удивительную преемственность подходов к пограничным территориям от дореволюционных времен до наших дней. Сабин Дюллен — историк, доктор наук, профессор кафедры современной истории России и Восточной Европы в Институте политических исследований, специалист по международным отношениям и истории Советского Союза. V monografii frantsuzskoy issledovatel'nitsy Sabin Dyullen dovoyennaya sovetskaya istoriya rassmatrivayetsya kak istoriya granits i prigranichnykh territoriy. Granitsy dlya SSSR byli ne tol'ko liniyey oborony ot vliyaniy izvne, no takzhe frontom ideologicheskoy i voyennoy ekspansii i svoyeobraznoy vitrinoy kommunisticheskoy sistemy dlya vneshnego mira. Vopros granits igral vazhneyshuyu rol' v sovetskoy politike i ideologii, a figura pogranichnika stala odnoy iz klyuchevykh dlya sovetskoy kul'tury. Avtor proslezhivayet, kak menyalis' praktiki upravleniya granitsami na protyazhenii XX veka, i pokazyvayet udivitel'nuyu preyemstvennost' podkhodov k pogranichnym territoriyam ot dorevolyutsionnykh vremen do nashikh dney. Sabin Dyullen — istorik, doktor nauk, professor kafedry sovremennoy istorii Rossii i Vostochnoy Yevropy v Institute politicheskikh issledovaniy, spetsialist po mezhdunarodnym otnosheniyam i istorii Sovetskogo Soyuza.
Document type :
Books
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03205415
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, April 22, 2021 - 12:05:41 PM
Last modification on : Tuesday, March 1, 2022 - 11:28:04 AM

Identifiers

Collections

Citation

Sabine Dullin. Uplotneniye granits. K istokam sovetskoy politiki. 1920–1940-ye. Novoye literaturnoye obozreniye, 2019. ⟨hal-03205415⟩

Share

Metrics

Record views

20