Για την αμφισημία των συναισθημάτων στον νεοφιλελεύθερο κόσμο - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Kaboom Year : 2020

Για την αμφισημία των συναισθημάτων στον νεοφιλελεύθερο κόσμο

Sur l'ambiguïté des émotions dans le monde néolibéral (Entretien). Traduction par L. Karampina.

Not file

Dates and versions

hal-03049276 , version 1 (09-12-2020)

Identifiers

Cite

Béatrice Hibou. Για την αμφισημία των συναισθημάτων στον νεοφιλελεύθερο κόσμο. Kaboom, 2020, 7, pp.15 - 32. ⟨hal-03049276⟩
20 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More