Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Den bureaukratiske elite: karriereveje og topposter i centraladministrationen

Abstract : Artiklen kortlægger ved korrespondanceanalyse karriereveje for 122 topembedsmænd i centraladministrationen. Artiklen har tre anliggender: 1) at opdatere og nuancere billedet af den bureaukratiske elite i Danmark, som det kendes fra tidligere politologiske studier; 2) at positionere analysen i et europæisk perspektiv og i forhold til en anden dansk elite, topdirektører; og 3) at eksemplificere visse teoretiske og metodiske fordele ved felt- og korrespondanceanalyser uden så nær anknytning til Bourdieus sociologi, som det almindeligvist ses i magtstudier, bl.a. ved at introducere brug af idealtyper. Analysen understreger den stærke sociale reproduktion af magtens felt i statens top og den stigende ”djøficering” og politisering af centraladministrationen, men også at stadigt flere kvinder, yngre og mere alsidige karriereveje gør sig gældende. Analysen viser to vigtige modsætninger i topembedsmændenes karriereveje mellem henholdsvis feltinterne og -eksterne udgangspunkter og mellem dynamiske (moderne) og statiske (traditionelle) avancementer. På den baggrund opstilles fire idealtyper, som tjener til illustration af variation i rummet: den klassiske embedsmand, den moderne leder, specialisten og den politiske rådgiver. Overordnede ligheder med den tyske elitemodel (bred rekruttering og lille sektoriel cirkulation) og med topdirektørernes karrierevej i Danmark identificeres, men nuanceres forskelligt for hver af de fire idealtyper.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

Cited literature [43 references]  Display  Hide  Download

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01295792
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, March 31, 2016 - 4:04:15 PM
Last modification on : Sunday, July 4, 2021 - 3:25:03 AM
Long-term archiving on: : Monday, November 14, 2016 - 11:12:13 AM

File

2012-den-bureaukratiske-elite....
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

Collections

Citation

Troels Krarup. Den bureaukratiske elite: karriereveje og topposter i centraladministrationen. Dansk Sociologi, 2012, 23 (2), pp.43 - 65. ⟨hal-01295792⟩

Share

Metrics

Record views

150

Files downloads

173