Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Journal articles

Misja: eksmisja. O demagogii w polityce lokalnych władz w Europie wobec Romów

Résumé : G W całej Europie likwidowane są obozowiska i prowizoryczne miasteczka romskich imigrantów. G Dlaczego władza tak ochoczo ucieka się do eksmisji? G Dlaczego - zamiast rozwiązać problem - wybiera rozwiązanie siłowe!? Likwidacje obozowisk romskich, ustawiczne i cykliczne, gwałcą prawa i god- ność ludzką. Eksmitowanym nie daje się żadnej alternatywy, żadnych ofert mieszkaniowych. Akcje te nie dość, że zubażają politykę, redukując ją do poziomu demagogii, to jeszcze utrwalają stereotypy na temat Romów. Nie będę się tu koncentrował na kwestii naruszania praw człowieka. Skupię się natomiast na politycznych i kulturowych skutkach eksmisji, aby - w kon- kluzji - przytoczyć przykłady postępowania wobec Romów opartego na zrozumieniu i solidarności.
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01053711
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, August 1, 2014 - 11:28:47 AM
Last modification on : Tuesday, September 27, 2022 - 1:27:21 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, November 25, 2014 - 10:47:00 PM

File

misja-eksmisja.pdf
Explicit agreement for this submission

Identifiers

Collections

Citation

Tommaso Vitale. Misja: eksmisja. O demagogii w polityce lokalnych władz w Europie wobec Romów. Dialog (Pheniben), 2013, 10, pp.88-93. ⟨hal-01053711⟩

Share

Metrics

Record views

103

Files downloads

77