Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Droga Rzymu i ścieżka Padwy

Résumé : Jak czułbys sie, gdyby sie okazało, ze Twój sasiad jest Romem?" - tak brzmiało pytanie zadane przez Eurostat rok temu, pomiedzy lutym i marcem, () *+) obywatelom (* krajów Unii Europejskiej, z których ,-+) było narodowosci włoskiej. To typowe pytanie w badaniach nad uprzedzeniami i ksenofobia. Zmusza ono respondentów do uswiadomienia sobie własnych odczuc i do zanalizowania ich w celu zmierzenia tzw. poczucia komfortu (ang. comfort) wzgledem okreslonej grupy. Uzyskane dane pozwoliły na uszeregowanie krajów europejskich (od , do ,-) według kryterium "komfortu", tzn. poczucia bezpieczenstwa i akceptacji w stosunku do społecznosci romskiej. W czołówce znalazły sie Polska, Szwecja i Francja, natomiast na koncu uplasowały sie Włochy i Republika Czeska. We Włoszech jedynie ,+ proc. badanych stwierdziło, ze nie miałoby nic przeciwko sasiadom pochodzenia romskiego, a tylko / proc. deklarowało, iz utrzymuje kontakty z Romem lub Sinti (...).
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

Cited literature [5 references]  Display  Hide  Download

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01053540
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, July 31, 2014 - 12:08:48 PM
Last modification on : Tuesday, September 27, 2022 - 1:26:54 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, April 11, 2017 - 6:43:04 PM

File

droga-ryzmu.pdf
Explicit agreement for this submission

Identifiers

Collections

Citation

Enrico Claps, Tommaso Vitale. Droga Rzymu i ścieżka Padwy. Dialog (Pheniben), 2011, pp.8-19. ⟨hal-01053540⟩

Share

Metrics

Record views

195

Files downloads

98