Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Od Wschodu do Zachodu

Résumé : Poważne trudności ekonomiczne okresu transformacji, z jakimi borykały się kraje Europy Wschodniej, pojawienie się i wzmocnienie partii ultranacjonalistycznych oraz poszerzenie się granic Unii Europejskiej o kolejne państwa ze Wschodu - to tylko niektóre z przyczyn nowo powstałych ruchów migracyjnych ze wschodu na zachód Europy. Wśród przemieszczających się obywateli znaleźli się również Romowie. Migracja tej grupy etnicznej w ciągu ostatnich 15 lat zaalarmowała wiele państw i społeczeństw Starego Kontynentu. Za to wielu polityków z Europy Zachodniej wykorzystało to zjawisko do swoich celów - najpierw na gruncie lokalnym, a przez ostatnie 6-7 lat także na krajowym.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01053004
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, July 29, 2014 - 12:42:34 PM
Last modification on : Tuesday, September 27, 2022 - 1:26:11 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, November 25, 2014 - 8:16:42 PM

File

od-wschodu-do-zachodu-high-res...
Explicit agreement for this submission

Identifiers

Collections

Citation

Tommaso Vitale. Od Wschodu do Zachodu. Dialog (Pheniben), 2011, pp.8-21. ⟨hal-01053004⟩

Share

Metrics

Record views

47

Files downloads

57