HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Od Wschodu do Zachodu

Résumé : Poważne trudności ekonomiczne okresu transformacji, z jakimi borykały się kraje Europy Wschodniej, pojawienie się i wzmocnienie partii ultranacjonalistycznych oraz poszerzenie się granic Unii Europejskiej o kolejne państwa ze Wschodu - to tylko niektóre z przyczyn nowo powstałych ruchów migracyjnych ze wschodu na zachód Europy. Wśród przemieszczających się obywateli znaleźli się również Romowie. Migracja tej grupy etnicznej w ciągu ostatnich 15 lat zaalarmowała wiele państw i społeczeństw Starego Kontynentu. Za to wielu polityków z Europy Zachodniej wykorzystało to zjawisko do swoich celów - najpierw na gruncie lokalnym, a przez ostatnie 6-7 lat także na krajowym.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01053004
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, July 29, 2014 - 12:42:34 PM
Last modification on : Monday, March 21, 2022 - 2:51:00 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, November 25, 2014 - 8:16:42 PM

File

od-wschodu-do-zachodu-high-res...
Explicit agreement for this submission

Identifiers

Collections

Citation

Tommaso Vitale. Od Wschodu do Zachodu. Dialog (Pheniben), 2011, pp.8-21. ⟨hal-01053004⟩

Share

Metrics

Record views

46

Files downloads

56