Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Presentació : la justícia feta llei

Résumé : La justícia és un fet, no un teixit moral, ni un conjunt de normes. Per què? Senzillament perquè en qualsevol trobada entre humans es produeixen ruptures, alteracions, rancúnies, baralles, guerres i disconformitats. Començant pels artefactes humans més antics (llances i puntes de fletxes) i fins arribar als programes d’entrevistes d’avui en dia o als intercanvis de paraules corteses a l’hora del cafè, tots ells són una mostra del fet que la justícia està feta de mentides a tot arreu i en tot moment. La justícia forma part intrínseca de l’intercanvi humà. Així doncs, tractar d’equilibrar reivindicacions o punts de vista és igual que intentar equilibrar pesos i volums (...). (autore astratto)
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01023783
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, July 15, 2014 - 11:27:52 AM
Last modification on : Monday, March 21, 2022 - 2:47:50 PM
Long-term archiving on: : Thursday, November 20, 2014 - 11:05:10 PM

File

239140.pdf
Explicit agreement for this submission

Identifiers

Collections

Citation

Louis Assier Andrieu. Presentació : la justícia feta llei. Revista d'Etnologia de Catalunya, Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural (Generalitat de Catalunya), 2010, pp.3 - 5. ⟨hal-01023783⟩

Share

Metrics

Record views

49

Files downloads

38